Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia, žiadosti o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany

Prostredníctvom tejto služby má fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba možnosť požiadať príslušný orgán radiačnej ochrany o vydanie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia, o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany.

Podrobné informácie o službe nájdete v detailnom popise služby.

Túto službu využijete prostredníctvom Všeobecnej agendy na slovensko.sk.

Formuláre

Informácie

K žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia, žiadosti o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany je potrebné doložiť príslušné dokumenty bližšie špecifikované v popise jednotlivých formulárov.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Pre rozhodnutia o registrácii a zmenu registrácie - 15,00 €.

V prípade žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu závisí výška správneho poplatku od typu povolenia – v hodnote 25,- € alebo 930,- €.

Zrušenie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany nie je služba spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť správny orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Lehota na vydanie povolenia na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu súvisiacich s prevádzkou jadrového zariadenia je 60 dní odo dňa doručenia žiadosti; v osobitne zložitých prípadoch môže Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní a predĺženie lehoty bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Rozhodnutie o registrácii alebo povolenie, rozhodnutie o zmene alebo zrušení rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude rozhodnutie o registrácii alebo povolenie, rozhodnutie o zmene alebo zrušení rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Prejsť na odvolanie