Žiadosť o vydanie registrácie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie registrácie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu:

 1. používanie zubného röntgenového prístroja,
 2. používanie celotelového röntgenového kostného denzitometra,
 3. používanie generátora žiarenia podliehajúceho registrácii,
 4. používanie uzavretého žiariča podliehajúceho registrácii,
 5. používanie zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič podliehajúci registrácii,
 6. používanie otvoreného žiariča podliehajúceho registrácii,
 7. používanie veterinárneho röntgenového prístroja.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

 • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
 • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Príslušný orgán radiačnej ochrany vydáva rozhodnutie o registrácii na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo
 2. meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 3. činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorú žiada zaregistrovať,
 4. miesto výkonu činnosti,
 5. meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická osoba,
 6. meno a priezvisko odborného zástupcu pre radiačnú ochranu

Konkrétne prílohy nájdete v detailnom popise.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Pre elektronické podanie - 15,00 €

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Výsledkom konania je vydanie rozhodnutia o registrácii na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.

Rozhodnutie o registrácii na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu je zasielané do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov podania, budete o tejto skutočnosti upovedomený prijatím „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, a prípadne „Rozhodnutím o prerušení konania“. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Prejsť na odvolanie