Žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany na:

 1. stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody,
 2. stanovenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na:
  • prevenciu prenikania radónu do stavby,
  • ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe,
 3. stanovenie obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch, ak sa výsledky stanovenia použijú na hodnotenie ožiarenia osôb a reguláciu spotreby potravín,
 4. stanovenie radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na:
  • prevenciu prenikania radónu do stavby,
  • ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe,
 5. meranie fyzikálnych veličín na účely hodnotenia veľkosti ožiarenia pracovníkov alebo obyvateľov z prírodných zdrojov,
 6. meranie a hodnotenie obsahu rádionuklidov v rádioaktívnej látke uvoľňovanej z pracoviska s prírodným ionizujúcim žiarením do životného prostredia.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

 • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
 • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Údaje potrebné pre vyplnenie žiadosti:

 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
 2. meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 3. služba dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany, ktorú žiada zaregistrovať,
 4. miesto poskytovania služby,
 5. meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická osoba,
 6. meno a priezvisko odborného garanta.

Prílohy:

 1. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní odborného garanta v príslušnom odbore v závislosti od poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany,
 2. doklad odborného garanta o absolvovaní odbornej prípravy,
 3. doklad o akreditácii, ak nižšie nie je ustanovené inak,
 4. vzorový protokol o výsledkoch stanovenia.

Ak žiadateľ o vydanie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany nemá doklady o akreditácii na vykonávanie služby, k žiadosti priloží:

 1. doklad o metrologickom overení používaných meradiel,
 2. doklady o používaných etalónoch a rádioaktívnych žiaričoch,
 3. popis každej používanej metódy odberu, spracovania, merania a vyhodnotenia,
 4. popis spôsobu evidencie vzoriek a záznamov,
 5. spôsob interpretácie výsledkov stanovení vrátane vzorových protokolov o výsledkoch stanovenia,
 6. výsledky medzilaboratórnych porovnávacích skúšok alebo skúšok spôsobilosti za posledných päť rokov.

V prípade chýbajúcej dokumentácie bude žiadateľ vyzvaný na jej doplnenie.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku - 15,00 €.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Zákonná lehota na vybavenie žiadosti je upravená v zákone o správnom konaní. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Výsledkom konania je vydanie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.

Rozhodnutie o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany bude zaslané do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade, chýbajúcej prílohy alebo  iných nedostatkov v žiadosti, bude žiadateľ o tejto skutočnosti upovedomený prijatím  „Výzvy na odstránenie nedostatkov žiadosti“. Konanie môže správny orgán prerušiť do času odstránenia zistených nedostatkov vydaním „Rozhodnutia o prerušení konania“. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Prejsť na odvolanie