Žiadosť o zmenu alebo zrušenie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie rozhodnutia na zmenu alebo zrušenie povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu:

 1. z hľadiska radiačnej ochrany v jadrovom zariadení,
 2. potrebné na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu.

Konkrétny popis pre povolenie v jadrovom zariadení alebo a pre povolenie vykonávania činností vedúcich k ožiareniu nájdete v detailnom popise.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

 • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
 • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Príslušný orgán radiačnej ochrany zmení rozhodnutie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu na základe žiadosti, v ktorej žiadateľ identifikuje zmenu podmienok a skutočností, na základe ktorých bola činnosť vedúca k ožiareniu povolená.

Za zmenu podmienok a skutočností sa považuje zmena: :

 1. obchodného zástupcu
 2. obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu; obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa
 3. miesta vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu
 4. povoleného predmetu a rozsahu distribúcie, predaja, prenájmu, prepravy, dovozu alebo inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia
 5. typu alebo počtu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo technologického zariadenia pracoviska, ak je zmena dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany.

Príslušný orgán radiačnej ochrany zruší rozhodnutie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu na základe žiadosti, ak žiadateľ:

 1. požiada o zrušenie povolenia
 2. prestane vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu
 3. prestane spĺňať podmienky, na ktorých základe bolo povolenie vydané
 4. nevykoná opatrenia uložené príslušným orgánom radiačnej ochrany na odstránenie zistených nedostatkov
 5. závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s vykonávanou činnosťou vedúcou k ožiareniu.

K žiadosti o zmenu alebo zrušenie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu je potrebné priložiť doklady, ktoré zmenu alebo zrušenie odôvodňujú.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Pre elektronické podanie:

 • za vydanie zmeny v povoleniach v oblasti radiačnej ochrany v jadrovom zariadení - 950,00 €.

 

 • za vydanie v iných povoleniach o zmenu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu: 25,00 €.

Zrušenie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu nie je spojené s úhradou správneho poplatku.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Výsledkom konania je vydanie rozhodnutia o zmene alebo zrušení povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.

Rozhodnutie o zmene alebo zrušení povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu bude zaslané do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Prejsť na odvolanie