Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie povolenia na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany:

 1. poskytovanie odbornej prípravy a aktualizačnej odbornej prípravy,
 2. vykonávanie osobnej dozimetrie,
 3. stanovovanie osobných dávok pracovníkov vystavených ožiareniu radónom alebo prírodným ionizujúcim žiarením.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

 • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
 • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva povolenie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
 2. meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo,  ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 3. službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, na ktorú žiada vydať povolenie,
 4. miesto poskytovania služby,
 5. meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická osoba,
 6. meno, priezvisko, kontaktné údaje, číslo a dátum vydania dokladu o absolvovaní odbornej prípravy odborného garanta.

Konkrétne prílohy nájdete v detailnom popise.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Pre elektronické podanie - 25,00 €

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Výsledkom konania je vydanie povolenia na poskytovanie služby dôležitej v oblasti radiačnej ochrany.

Povolenie na poskytovanie služby dôležitej v oblasti radiačnej ochrany bude zaslané do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti, budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, kde nasleduje prerušenie konania. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa vydania povolenia.

Prejsť na odvolanie