Žiadosť o zmenu alebo zrušenie registrácie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je držiteľom rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany, a ktorá žiada o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany na:

 1. stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody,
 2. stanovenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na:
  • prevenciu prenikania radónu do stavby,
  • ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe,
 3. stanovenie obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch, ak sa výsledky stanovenia použijú na hodnotenie ožiarenia osôb a reguláciu spotreby potravín,
 4. stanovenie radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na:
  • prevenciu prenikania radónu do stavby,
  • ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe,
 5. meranie fyzikálnych veličín na účely hodnotenia veľkosti ožiarenia pracovníkov alebo obyvateľov z prírodných zdrojov,
 6. meranie a hodnotenie obsahu rádionuklidov v rádioaktívnej látke uvoľňovanej z pracoviska s prírodným ionizujúcim žiarením do životného prostredia.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

 • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
 • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Príslušný orgán radiačnej ochrany zmení rozhodnutie o registrácii na poskytovanie služby dôležitej  z hľadiska radiačnej ochrany na základe žiadosti, v ktorej žiadateľ identifikuje zmenu podmienok a skutočností, na základe ktorých bolo rozhodnutie o registrácii vydané.

Za zmenu podmienok a skutočností sa považuje zmena:

 1. odborného garanta
 2. obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu; obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa
 3. miesta poskytovania služby
 4. metodík stanovenia obsahu rádionuklidov, metodík stanovenia radónového indexu pozemku a metodík meraní, ktoré boli súčasťou dokumentácie predloženej k registrácii, ak je zmena dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany.

Príslušný orgán radiačnej ochrany zruší rozhodnutie o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany na základe žiadosti, ak žiadateľ:

 1. požiada o zrušenie registrácie,
 2. prestane poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany,
 3. prestane spĺňať podmienky, na ktorých základe bola služba dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany registrovaná,
 4. nevykonal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 5. závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s poskytovanou službou dôležitou z hľadiska radiačnej ochrany,
 6. nemá odborného garanta na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.

K žiadosti o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služby dôležitej  z hľadiska radiačnej ochrany je potrebné priložiť doklady, ktoré zmenu alebo zrušenie odôvodňujú.

Zmena registrácie na poskytovanie služby dôležitej v oblasti radiačnej ochrany je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Pre elektronické podanie - 15,00 €

Zrušenie registrácie na poskytovanie služby dôležitej v oblasti radiačnej ochrany nie je spojené s úhradou správneho poplatku.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Výsledkom konania je vydanie rozhodnutia o zmene alebo zrušení registrácie na poskytovanie služby dôležitej v oblasti radiačnej ochrany.

Rozhodnutie o zmene alebo zrušení registrácie na poskytovanie služby dôležitej v oblasti radiačnej ochrany bude zaslané do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v podaní, budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, kde nasleduje prerušenie konania. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Prejsť na odvolanie