Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu:

 1. Povolenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z hľadiska radiačnej ochrany v jadrovom zariadení,
 2. Povolenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky potrebné na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu,
 3. Povolenie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva potrebné na vykonávanie týchto činností vedúcich k ožiareniu.

Konkrétny popis pre povolenie v jadrovom zariadení alebo pre povolenie vykonávania činností vedúcich k ožiareniu nájdete v detailnom popise.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

 • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
 • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Príslušný orgán radiačnej ochrany vydá povolenie na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
 2. meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 3. činnosť vedúcu k ožiareniu alebo službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, na ktorú žiada vydať povolenie,
 4. miesto výkonu činnosti alebo miesto poskytovania služby,
 5. meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická osoba,
 6. meno, priezvisko a kontaktné údaje odborného zástupcu, číslo a dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Konkrétne náležitosti a prílohy nájdete v detailnom popise.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Správne poplatky za vydanie v povoleniach na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu v jadrovom zariadení - 950,00 €.

Správne poplatky za vydanie iných povolení na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu - 25,00 €.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Lehota na vydanie povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre vykonávanie činností v jadrovom zariadení je 60 dní odo dňa doručenia žiadosti, v osobitne zložitých prípadoch môže Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní a predĺženie tejto lehoty bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci. Výsledkom konania je vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.

Rozhodnutie bude zaslané do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude povolenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v podania, budete o tejto skutočnosti upovedomený prijatím „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“. Konanie môže správny orgán prerušiť do času odstránenia zistených nedostatkov vydaním „Rozhodnutia o prerušení konania“. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Prejsť na odvolanie