Odvolanie voči rozhodnutiu správneho orgánu

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť podať odvolanie voči vydanému rozhodnutiu v prípade, že nie ste spokojný s vydaným rozhodnutím. Toto rozhodnutie môžete napadnúť odvolaním. Odvolanie je podľa súčasnej právnej úpravy jedným z riadnych opravných prostriedkov.

Služba je určená pre právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá podáva odvolanie voči vydanému rozhodnutiu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

  • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
  • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Príslušný úrad verejného zdravotníctva prijme odvolanie, ktoré obsahuje:

  1. Označenie príslušného úradu verejného zdravotníctva, ktorému je určené,
  2. Označenie toho, kto ho podáva,
  3. Označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,
  4. Uvedenie v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda (t. j. z odvolania musí byť jasné, čo odvolateľ v odvolaní navrhuje a v čom vidí nezákonnosť rozhodnutia), alebo v čom odvolateľ považuje postup úradu verejného zdravotníctva za nesprávny,
  5. Podpis odvolateľa,
  6. Dátum vyhotovenia odvolania.

Odvolacie dôvody možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. 

Lehota na podanie opravného prostriedku je 15 dní a začína plynúť dňom doručenia rozhodnutia.

Včas podané odvolanie má za následok, že rozhodnutie, ktoré sa odvolaním napáda, nenadobudne právoplatnosť, dokiaľ o odvolaní právoplatne nerozhodne odvolací orgán.

Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia. Ak nerozhodne správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o odvolaní, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo, a upovedomí o tom účastníka konania.

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.

Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Osoba oprávnená podať odvolanie sa môže odvolania vzdať. Vzdať sa odvolania možno len voči príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, a to až po vyhlásení rozhodnutia.

Pokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak odvolateľ vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova. Ak odvolateľ vezme odvolanie späť, právoplatnosť napadnutého rozhodnutia nastane, ako keby k podaniu odvolania nedošlo. Lehoty, ktoré majú plynúť od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, plynú v takom prípade od právoplatnosti rozhodnutia o zastavení odvolacieho konania. Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, príslušný orgán verejného zdravotníctva odvolacie konanie zastaví.

Ak podá ten, kto je na to oprávnený, včas odvolanie, rozhodnutie nenadobúda právoplatnosť, dokiaľ o odvolaní právoplatne nerozhodne Príslušný orgán verejného zdravotníctva. Ak sa rozhodlo o niekoľkých právach so samostatným skutkovým základom alebo ak sa rozhodnutie týka niekoľkých subjektov a ide o samostatné spoločenstvo a odvolanie sa výslovne vzťahuje len na niektoré práva alebo na niektoré subjekty, nie je právoplatnosť výroku, ktorý nie je napadnutý, odvolaním dotknutá. To neplatí, ak od rozhodnutia o napadnutom výroku závisí výrok, ktorý odvolaním nebol výslovne dotknutý, alebo ak určitý spôsob usporiadania vzťahu medzi stranami vyplýva z osobitného predpisu.

Právoplatnosť ostatných výrokov nie je dotknutá ani vtedy, ak odvolanie smeruje len proti výroku o trovách konania alebo o predbežnej vykonateľnosti.

Rozhodnutie po preskúmaní odvolania bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude rozhodnutie po preskúmaní odvolania zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.