Podávanie žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu alebo žiadosti o uznanie experta na radiačnú ochranu

Prostredníctvom tejto služby máte možnosť požiadať o overenie alebo o uznanie odbornej spôsobilosti a o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu. 

Služba je určená pre vás, ak:

  • budete vykonávať funkciu odborného zástupcu pre právnickú osobu, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe povolenia alebo registrácie, alebo
  • ak ste zároveň fyzickou osobou podnikateľom, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe povolenia alebo registrácie a nemá určeného odborného zástupcu, alebo
  • ak ste osobou s priamou zodpovednosťou, ktorá pracuje na dočasnom pracovisku.

Ak ste fyzická osoba máte možnosť požiadať aj o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu alebo uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu z iného členského štátu a o vydanie certifikátu experta na radiačnú ochranu. 

Podrobné informácie o službe nájdete na detailnom popise služby.

Túto službu využijete prostredníctvom Všeobecnej agendy na slovensko.sk.

Formuláre

Informácie

K žiadosti sa vyžaduje priloženie príloh. Konkrétne typy príloh sú špecifikované v rámci detailného popisu pri jednotlivých formulároch odbornej spôsobilosti. Budete potrebovať doložiť napríklad:

  1. doklad o požadovanom vzdelaní
  2. doklad o dĺžke odbornej praxe,
  3. doklad o absolvovaní odbornej prípravy

Získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu  je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Skladá sa z dvoch častí - poplatok za vykonanie skúšky (iba ak je potrebné vykonanie skúšky) a poplatok za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.

Pre elektronické podanie: 15,00 € a 10,00 € spolu 25,00 €.

Pozvánka na skúšku bude zaslaná až po uhradení poplatku za vykonanie skúšky.

Poplatok za vydanie certifikátu experta na radiačnú ochranu v prípade elektronického podania je 25,00 €.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

V prípade potreby absolvovania skúšky Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zašle pozvánku na najbližší voľný termín skúšky. Pozvánka na skúšku sa doručuje žiadateľovi v elektronickej podobe spravidla sedem dní pred termínom konania skúšky; ak nie je v žiadosti o vykonanie skúšky uvedená e-mailová adresa žiadateľa, pozvánka na skúšku sa doručuje písomne.

Skúšku tvorí písomná časť formou testu a ústna časť. Žiadateľ, ktorý úspešne absolvoval písomný test, môže vykonať ústnu skúšku, počas ktorej komisia preveruje jeho odborné vedomosti, znalosti a zručnosti. Ústnej skúške žiadateľ vyhovie, ak sa na tom uznesie dvojtretinová väčšina členov komisie. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň.

Celkový výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Skúšobná komisia oznámi žiadateľovi výsledok skúšky po ukončení ústnej skúšky. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môže od požiadavky na vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou upustiť, ak žiadateľ o uznanie odbornej spôsobilosti predloží doklad o absolvovaní odbornej prípravy v inom členskom štáte alebo doklad o odbornej spôsobilosti vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, a ak Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných teoretických a praktických vedomostí zistí, že zodpovedá požiadavkám na odbornú spôsobilosť podľa tohto zákona.

Konkrétne činnosti sú popísané v podrobnom postupe.

Ak skúške nevyhoviete, je nutné opätovné preskúšanie spojené s podaním žiadosti a s opätovnou povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Termíny skúšok pre jednotlivé typy odborných spôsobilostí sú uverejnené na portáli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Správny orgán je povinný vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní od úspešne vykonanej skúšky o odbornej spôsobilosti pred komisiou.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti Vám bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti môže byť odobraté, ak sa dodatočne zistí, že žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti alebo jej prílohy obsahovali nepravdivé údaje alebo ak držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom porušuje alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené zákonom o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne ak je potrebné, držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu alebo nepredložil doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.