Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť požiadať o uznanie zahraničného certifikátu a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.

Služba je určená pre fyzickú osobu , ktorá je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom iného členského štátu alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii a je žiadateľom o uznanie zahraničného certifikátu a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

  • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
  • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uzná zahraničný certifikát a vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

  1. meno, priezvisko, titul, bydlisko a dátum a miesto narodenia,
  2. uvedenie činnosti vedúcej k ožiareniu, pre ktorú žiada uznať odbornú spôsobilosť a vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
  3. overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom iného členského štátu alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii.
     

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Pre elektronické podanie - 10,00 €.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Uznanie zahraničného certifikátu a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu je spojené s posúdením zahraničného certifikátu a priložených dokumentov komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude osvedčenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.