Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti pre registrovanú činnosť a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť požiadať o vydanie osvedčenia na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva, na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti kostnej denzitometrie (vzťahuje sa len na celotelové prístroje) alebo na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike.

Služba je určená pre fyzickú osobu, ktorá je žiadateľom o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť je potrebná ak:

  1. budete vykonávať funkciu odborného zástupcu pre právnickú osobu, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe povolenia alebo registrácie, alebo
  2. ak ste zároveň fyzickou osobou podnikateľom, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe povolenia alebo registrácie a nemá určeného odborného zástupcu, alebo
  3. ak ste osobou s priamou zodpovednosťou, ktorá pracuje na dočasnom pracovisku.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

  • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
  • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

  1. meno, priezvisko, titul, bydlisko a dátum a miesto narodenia,
  2. špecifikáciu oblasti radiačnej ochrany, v ktorej žiadateľ žiada vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
  3. doklady o príslušnom vzdelaní,
  4. doklad o dĺžke odbornej praxe alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
  5. doklad o absolvovaní odbornej prípravy nie starší ako dva roky.

V prípade chýbajúcej prílohy, budete o tejto skutočnosti upovedomený prijatím „Výzvy na odstránenie nedostatkov žiadosti“.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Pre elektronické podanie je poplatok za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 10,00 €.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Správny orgán je povinný vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa prostredníctvom www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej schránky na doručovanie osvedčenie o odbornej spôsobilosti bude zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.