Žiadosť o preskúšanie a vydanie certifikátu experta na radiačnú ochranu

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť požiadať o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu a o vydanie certifikátu experta na radiačnú ochranu.

Služba je určená pre osobu s odbornými znalosťami a skúsenosťami potrebnými na poskytovanie poradenstva zameraného na zabezpečenie radiačnej ochrany, ktorej vzdelanie, odbornú prax a odbornú spôsobilosť uznala komisia, a ktorá je žiadateľom o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu a o vydanie certifikátu experta na radiačnú ochranu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

 • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
 • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu a vydanie certifikátu experta na radiačnú ochranu obsahuje:

 1. meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
 2. vymedzenie rozsahu plánovaného poskytovania odborného poradenstva v príslušnej oblasti radiačnej ochrany.

Prílohy k žiadosti:

 1. overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 2. overená kópia dokladu o uznaní dokladu o vzdelaní,
 3. popis odbornej praxe, doklad o dĺžke odbornej praxe alebo čestné prehlásenie o dĺžke odbornej praxe,
 4. doklady preukazujúce znalosti z jednotlivých oblastí radiačnej ochrany, ako sú prehľady odborných publikácií, certifikáty, prednášková činnosť, doklady o absolvovaní odborných kurzov a iných odborných aktivít v oblasti radiačnej ochrany v oblasti, v ktorej plánuje poskytovať odborné poradenstvo.

V prípade chýbajúcej prílohy, bude žiadateľ o tejto skutočnosti upovedomený prijatím „Výzvy na doplnenie podania“.

Uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu a vydanie certifikátu experta na radiačnú ochranu je podmienené:

 1. vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa,.
 2. povinnosťou preukázania znalosti odboru a jednotlivých oblastí radiačnej ochrany pre tieto oblasti:
  • jadrové zariadenia,
  • lekárske ožiarenie a pracoviská, na ktorých sa vykonáva lekárske ožiarenie,
  • pracoviská s generátormi ionizujúceho žiarenia a uzavretými žiaričmi okrem pracovísk, kde sa vykonáva lekárske ožiarenie,
  • pracoviská s otvorenými žiaričmi okrem pracovísk, kde sa vykonáva lekárske ožiarenie,
  •  pracoviská s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením,
  • ochrana obyvateľov pred žiarením prírodným ionizujúcim žiarením,
 3. najmenej desať rokov nepretržitým vykonávaním odbornej praxe a získaním skúsenosti a zručností v príslušnej oblasti radiačnej ochrany.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Poplatok je za vydanie certifikátu experta na radiačnú ochranu.

Pre elektronické podanie - 25,00 €.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Certifikát experta na radiačnú ochranu vydáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky osobám, ktorých odbornú spôsobilosť uznala komisia na základe žiadosti o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu a o vydanie certifikátu experta na radiačnú ochranu.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydá žiadateľovi certifikát experta na radiačnú ochranu do 30 dní odo dňa úspešného ústneho pohovoru pred komisiou na overenie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu.

Certifikát experta na radiačnú ochranu bude zaslaný do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude certifikát zaslaný listinnou formou prostredníctvom pošty.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zapíše do registra expertov na radiačnú ochranu osobu, ktorej vydal certifikát.