Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti radiačnej ochrany

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť požiadať o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti radiačnej ochrany.

Služba je určená pre fyzickú osobu, ktorá je žiadateľom o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť je potrebná ak:

 1. budete vykonávať funkciu odborného zástupcu pre právnickú osobu, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe povolenia alebo registrácie, alebo
 2. ak ste zároveň fyzickou osobou podnikateľom, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe povolenia alebo registrácie a nemá určeného odborného zástupcu, alebo
 3. ak ste osobou s priamou zodpovednosťou, ktorá pracuje na dočasnom pracovisku.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

 • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
 • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje získaním požadovaného vzdelania, odbornou praxou, absolvovaním odbornej prípravy a úspešne vykonanou skúškou, ak nie je ustanovené inak.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

 1. meno, priezvisko, titul, bydlisko a dátum a miesto narodenia,
 2. špecifikáciu oblasti radiačnej ochrany, v ktorej žiadateľ žiada vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
 3. doklady o príslušnom vzdelaní,
 4. doklad o dĺžke odbornej praxe alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
 5. doklad o absolvovaní odbornej prípravy nie starší ako dva roky.

V prípade chýbajúcej prílohy, budete o tejto skutočnosti upovedomený prijatím „Výzvy na doplnenie podania“.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Správny poplatok sa skladá z dvoch častí.

Pre elektronické podanie:

 • poplatok za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti - 15,00 €
 • poplatok za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti - 10,00 €

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

V prípade potreby absolvovania skúšky Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zašle pozvánku na najbližší voľný termín skúšky. Pozvánka na skúšku sa doručuje žiadateľovi v elektronickej podobe spravidla sedem dní pred termínom konania skúšky; ak nie je v žiadosti o vykonanie skúšky uvedená e-mailová adresa žiadateľa, pozvánka na skúšku sa doručuje písomne.

Skúšku tvorí písomná časť formou testu a ústna časť. Žiadateľ, ktorý úspešne absolvoval písomný test, môže vykonať ústnu skúšku, počas ktorej komisia preveruje jeho odborné vedomosti, znalosti a zručnosti. Ústnej skúške žiadateľ vyhovie, ak sa na tom uznesie dvojtretinová väčšina členov komisie. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň.

Celkový výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Skúšobná komisia oznámi žiadateľovi výsledok skúšky po ukončení ústnej skúšky.

Správny orgán je povinný vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní od úspešne vykonanej skúšky o odbornej spôsobilosti pred komisiou.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môže od požiadavky na vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou upustiť, ak žiadateľ o uznanie odbornej spôsobilosti predloží doklad o absolvovaní odbornej prípravy v inom členskom štáte alebo doklad o odbornej spôsobilosti vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, a ak Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných teoretických a praktických vedomostí zistí, že zodpovedá požiadavkám na odbornú spôsobilosť.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.

Termíny skúšok pre jednotlivé typy odborných spôsobilostí sú uverejnené na portáli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.