Plnenie oznamovacích povinností na úseku verejného zdravotníctva

Prostredníctvom tejto služby máte povinnosť podať oznámenie podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na úseku verejného zdravotníctva. 

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, vykonávajúcu činnosti spojené s oblasťou ochrany verejného zdravia, ktorá má v určených prípadoch možnosť splniť povinnosť predkladať oznámenia.

Podrobné informácie o službe nájdete v detailnom popise služby.

Formuláre

Informácie

K oznámeniu je potrebné doložiť príslušné dokumenty. 

Konkrétne typy príloh sú špecifikované v detailnom popise pri jednotlivých typoch oznámení na úseku verejného zdravotníctva.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku okrem oznamovacej povinnosti výživových doplnkov. 

Elektronické podanie: 15,- eur / 1 výživový doplnok.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Výsledkom je obdržanie úradného listu o potvrdení splnenia oznamovacej povinnosti. 

Každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sú povinné pred začatím podnikateľskej činnosti alebo v jej priebehu splniť si v termínoch stanovených zákonom oznamovaciu povinnosť podaním príslušného oznámenia/ohlásenia. Neplnenie alebo porušenie povinnosti v oblasti verejného zdravia je spojené so sankciami.