Oznámenie zmeny vo výkone pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť splniť si povinnosť oznámiť zmeny vo výkone pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie.

Služba je určená  pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je oznamovateľom zmeny vo výkone pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie. Ďaľšie informácie nájdete v podrobnom popise služby.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

 • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
 • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaznamená možnosť oznámenie zmeny vo výkone pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie na základe podania, ktoré obsahuje:

 • Číslo v evidencii( registri), ku ktorému sa podanie vzťahuje
 • deň vydania
 • formu poskytovania :
  • poskytujúca PZS prostredníctvom lekára
  • poskytujúca PZS prostredníctvom verejného zdravotníka so živnosťou na dohľad nad pracovnými podmienkami

Prílohy:

Uvedenie zmien, ktoré sú predmetom podania:

 • Zmena obchodného mena alebo právnej formy, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodného mena, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa
 • Zmena adresných údajov (miesta podnikania alebo sídla) žiadateľa
 • deň, kedy uvedené zmeny nastali
 • nový obchodný názov

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. 

Zmenu vo výkone vo výkone pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie zaeviduje Úrad verejného zdravotníctva SR na základe písomného oznámenia. Úrad verejného zdravotníctva SR vedie na svojej internetovej stránke zoznam ohlásených subjektov, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 (dohľad nad pracovnými podmienkami).

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vám potvrdí splnenie oznamovacej povinnosti.

Čo bude nasledovať

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná z vašej strany súčinnosť a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.

Každý subjekt právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sú povinné oznámiť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zmeny vo výkone pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako priestupok alebo iný správny delikt, ktoré sú spojené so sankciami.