Oznámenie organizovania hromadného podujatia spojeného s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť splniť si povinnosť oznámiť organizovanie hromadného podujatia spojeného s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, ktorá organizuje hromadné podujatie spojené s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia.

Každý subjekt, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva organizovanie hromadného podujatia spojeného s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia, a to najneskôr 48 hodín pred dňom začatia hromadného podujatia s uvedením dátumu a miesta konania hromadného podujatia. Ďaľšie informácie nájdete v podrobnom popise služby.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

  • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
  • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva zaznamená oznámenie organizovania hromadného podujatia spojeného s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia na základe podania, ktoré obsahuje:

  1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
  2. miesto konania,
  3. názov hromadného podujatia,
  4. špecifikáciu činností spojených s poskytovaním stravovania a občerstvenia,
  5. dátum začatia konania hromadného podujatia.

V prípade organizovania hromadného podujatia spojeného s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia je vhodné doložiť:

  • zoznam poskytovateľov stravovacích služieb

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Oznámenie o organizovaní hromadného podujatia spojeného s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva zaeviduje.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru, ktorý sa vykonáva ako dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná súčinnosť zo strany oznamovateľa a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.

Každý subjekt, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, je povinný pred začatím činnosti v oblasti verejného zdravia oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva organizovanie hromadného podujatia spojeného s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia, a to najneskôr 48 hodín pred dňom začatia hromadného podujatia s uvedením dátumu a miesta konania hromadného podujatia.