Žiadosť o zmenu alebo zrušenie povolenia na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je držiteľom povolenia na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany a žiada o zmenu alebo zrušenie povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na:

 1. poskytovanie odbornej prípravy a aktualizačnej odbornej prípravy,
 2. vykonávanie osobnej dozimetrie,
 3. stanovovanie osobných dávok pracovníkov vystavených ožiareniu radónom alebo prírodným ionizujúcim žiarením.

Zoznam činností, ku ktorým sa vzťahuje táto služba nájdete v detailnom popise.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

 • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
 • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zmení rozhodnutie na poskytovanie služby dôležitej  z hľadiska radiačnej ochrany na základe žiadosti, v ktorej žiadateľ identifikuje zmenu podmienok a skutočností, na základe ktorých bola služba dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany povolená.

Za zmenu podmienok a skutočností sa považuje zmena:

 1. odborného garanta,
 2. obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu; obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
 3. miesta poskytovania služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany,
 4. spôsobu alebo úrovne poskytovania služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zruší povolenie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany na základe žiadosti, ak žiadateľ:

 1. požiada o zrušenie povolenia,
 2. prestane poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany,
 3. prestane spĺňať podmienky, na ktorých základe bolo povolenie vydané,
 4. nevykoná opatrenia uložené príslušným orgánom radiačnej ochrany na odstránenie zistených nedostatkov,
 5. závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s poskytovanou službou dôležitou z hľadiska radiačnej ochrany.

K žiadosti o zmenu alebo zrušenie povolenia na vykonávanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany je potrebné priložiť doklady, ktoré zmenu alebo zrušenie odôvodňujú.

Správne poplatky za službu:
Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Správne poplatky za služby sú v súlade so zákonom o správnych poplatkoch.

Elektronické podanie - 25,00 €

Zrušenie povolenia na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany nie je spojené s úhradou správneho poplatku.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Výsledkom konania je zmena alebo zrušenie povolenia na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.

Zmenené alebo zrušené rozhodnutie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany bude zaslané do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Prejsť na odvolanie