Informácie o spracúvaní osobných údajov

v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

1. Prevádzkovateľ v oblasti ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Sídlo: Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
IČO: 00 607 223
Telefón: 02/49 284 111
E-mail: uvzsr@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba@uvzsr.sk

2. Účel spracúvania osobných údajov
Spracovanie žiadosti o zmenu alebo zrušenie povolenia na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a plnenie súvisiacich povinností podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého prevádzkovateľ postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

3. Právny základ spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov je vykonávané podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) a e) zákona o ochrane osobných údajov. Osobitnými predpismi sú zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

4. Kategórie dotknutých osôb
Štatutárni zástupcovia žiadateľov, nimi splnomocnené osoby na účely vybavenia žiadosti, kontaktné osoby, odborní garanti

5. Právny nárok prevádzkovateľa na poskytnutie osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom k vybaveniu žiadosti je zákonnou požiadavkou; v prípade neposkytnutia, alebo poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov nemôže dôjsť k splneniu zákonnej povinností prevádzkovateľa a vybaveniu žiadosti.

6. Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb iba počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu spracúvania. Po dosiahnutí účelu už ďalej nebude vykonávať spracovateľské operácie s osobnými údajmi s výnimkou archivácie dokumentov s osobnými údajmi, ktoré je prevádzkovateľ povinný uchovávať počas úložnej lehoty 10 rokov v súlade so svojim registratúrnym plánom podľa zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Príjemcovia osobných údajov
Prevádzkovateľ neposkytuje ani nesprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám, s výnimkou prípadov plnenia zákonnej povinnosti, vyplývajúcej z osobitných právnych predpisov. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

8. Automatizované individuálne rozhodovanie, profilovanie
Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva profilovanie.

9. Práva dotknutých osôb v oblasti ochrany osobných údajov
Dotknutá osoba je v súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov oprávnená uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä:

  • na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, a k informáciám o spracúvaní jej osobných údajov,
  • na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov,
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • na výmaz osobných údajov v zákonom určených prípadoch,
  • podať sťažnosť resp. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva, chránené GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel.: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
  • kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu prevádzkovateľa, ak má dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Sídlo: Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
IČO: 00 607 223
Telefón: 02/49 284 111
E-mail: uvzsr@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba@uvzsr.sk