Podávanie žiadosti o vydávanie rozhodnutí na úseku verejného zdravotníctva

Prostredníctvom tejto služby máte možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na úseku verejného zdravotníctva alebo o vydanie oprávnenia alebo o zmenu oprávnenia.

Služba je určená pre právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá má možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia alebo oprávnenia. Rozhodnutie vydáva príslušný úrad verejného zdravotníctva na základe žiadosti o vydanie rozhodnutia alebo oprávnenia alebo o zmenu oprávnenia.

Podrobné informácie o službe nájdete v detailnom popise služby.

Formuláre

Zmena oprávnenia

Informácie

K žiadosti o vydanie rozhodnutia je potrebné doložiť prílohy. Konkrétne typy príloh sú špecifikované v rámci detailného popisu pri jednotlivých typoch žiadostí o vydanie rozhodnutia.

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti, budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, s vydaním rozhodnutia o prerušení konania. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

  • Pre elektronické podanie k vydaniu rozhodnutia 25,00 €.
  • Pre elektronické podanie k vydaniu povolenia 430,00 €.
  • Pre elektronické podanie k zmene povolenia 50,00 €.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Každý subjekt právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba je povinná pred začatím podnikateľskej činnosti požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie príslušného rozhodnutia alebo oprávnenia a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností. V prípade neplnenia alebo porušenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako správny delikt, ktorý je spojený so sankciami.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná z vašej strany súčinnosť a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.