Žiadosť o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby pre kategórie 1, 2, 3 a 4

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť požiadať o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prejsť na podanie

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

 • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
 • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

K žiadosti o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 je potrebné priložiť:

 1. minimálny tím pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 5, s ktorým má žiadateľ o vydanie oprávnenia uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah:
  • lekár - vedúci tímu pracovnej zdravotnej služby: meno, priezvisko, titul, doklad o vzdelaní, doklad o špecializácii, pracovná zmluva (alebo dohoda o vykonaní práce)
  • verejný zdravotník - meno, priezvisko, titul, doklad o vzdelaní, pracovná zmluva (alebo dohoda o vykonaní práce)
  • lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo - meno, priezvisko, titul, doklad o vzdelaní, doklad o špecializácii, pracovná zmluva (alebo dohoda o vykonaní práce)
 2. povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo zmluvu na prenájom ambulancie
 3. vypracovaný pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností pracovnej zdravotnej služby,
 4. vyhlásenie žiadateľa, ktorým deklaruje nezávislosť pri vykonávaní odborných činností vo vzťahu k zamestnávateľom.

Minimálny tím pracovnej zdravotnej služby tvoria:

 1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia alebo špecializačnom odbore služby zdravia pri práci a verejný zdravotník, alebo
 2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa písmena a) a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo.

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti, bude žiadateľ o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov žiadosti“, kde nasleduje prerušenie konania. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Pre elektronické podanie - 430,00 €.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie o vydaní oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 vychádza zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci. Ak žiadateľ o vydanie oprávnenia spĺňa podmienky na vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydá oprávnenie.

Oprávnenie je zasielané do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade, neaktivovanej schránky na doručovanie bude oprávnenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.Úrad verejného zdravotníctva vydáva oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu na dobu neurčitú.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie je možné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Prejsť na odvolanie

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacich právnych predpisov. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná zo strany žiadateľa súčinnosť a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kontroluje plnenie:

 • podmienok výkonu pracovnej zdravotnej služby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie,
 • povinností pracovnej zdravotnej služby.

Každý subjekt je povinný pred začatím činností v oblasti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce v kategórii 1 až 4 požiadať Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o vydanie oprávnenia a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania činnosti.
V prípade neplnenia alebo porušenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov a požiadaviek pri  vydaní oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 sú riešené tieto prípady ako správny delikt, ktorý je spojený  so sankciami.