Žiadosť o zmenu oprávnenia

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť požiadať o zmenu oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4, alebo oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Služba je určená pre právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá je žiadateľom o zmenu oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4; alebo oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

  • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
  • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva rozhodnutie o zmene oprávnenia na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

Právnická osoba alebo právnická osoba podnikateľ:

  1. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, alebo
  2. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
  3. zmeny, ktoré sú predmetom žiadosti.

Fyzická osoba alebo založená právnická osoba, ktorá ešte nie je zapísaná do obchodného registra (ďalej len „založená právnická osoba“):

  1. meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
  2. obchodné meno, právnu formu a sídlo, ak ide o založenú právnickú osobu,
  3. zmeny, ktoré sú predmetom žiadosti.

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti, bude žiadateľ o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov žiadosti“, kde nasleduje prerušenie konania. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Pre elektronické podanie - 50,00 €.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie o zmene oprávnenia vychádza zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci. Ak žiadateľ, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, fyzická osoba alebo založená právnická osoba, spĺňa podmienky na zmenu oprávnenia Úrad verejného zdravotníctva SR vydá oprávnenie.

Rozhodnutie o zmene oprávnenia bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie budú dokumenty zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie je možné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Prejsť na odvolanie

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná z vašej strany súčinnosť a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.

Každý subjekt právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ   sú povinné oznámiť oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb alebo zmeny vo výkone pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie  na Úrad verejného zdravotníctva SR žiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. V prípade neplnenia alebo porušenia   povinnosti    vyplývajúcej z právnych predpisov sú  riešené tieto prípady ako iný správny delikt,  čo je dôvod na uloženie pokuty.