Žiadosť o vydanie rozhodnutia k návrhu uvedenia pracoviska do prevádzky

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia o návrhu na uvedenie pracovísk, na ktorých sa môžu vyskytovať faktory práce a pracovného prostredia ( hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické pole, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, laserové žiarenie, intenzívne pulzné svetlo, záťaž teplom, záťaž chladom, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, fyzická záťaž pri práci, psychická pracovná záťaž, zvýšený tlak vzduchu) do prevádzky.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie rozhodnutia.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Podanie je možné realizovať prostredníctvom všeobecnej agendy na slovensko.sk

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

  • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
  • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Príslušný úrad verejného zdravotníctva vydáva rozhodnutie na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

  1. obchodné meno, právnu formu, sídlo, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
  2. meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a miesto podnikania, telefonický kontakt alebo emailovú adresu osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovanej činnosti,
  3. opisom činnosti, ktorá je predmetom posúdenia.

Prostredníctvom žiadosti sa predkladá návrh na uvedenie akéhokoľvek pracoviska do prevádzky (okrem tých, ktoré stačí oznámiť), najmä:

  • pracoviska s výskytom faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu byť potenciálne škodlivé pre zdravie zamestnancov alebo verejnosti, alebo môžu ohrozovať okolie
  • pracoviska bez známeho alebo predpokladaného výskytu faktorov práce a pracovného prostredia
  • pracoviska (prevádzky) so zamestnancami alebo bez zamestnancov
  • na účely zriadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Úradom práce sociálnych vecí a rodiny (§ 55 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z.)

Prílohy:

Dokumentácia s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie (opis činnosti s konkretizovaním druhu a rozsahu činnosti, popis prevádzky a posudzovaného pracoviska - dispozičné členenie, posudok o riziku, zásobovanie vodou, kanalizácia, likvidácia odpadu, vetranie, osvetlenie, vykurovanie, zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov, projektová dokumentácia, strojno-technologické zariadenie, svetlotechnický posudok, výsledky (protokoly) meraní faktorov práce a pracovného prostredia a pod.)

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Pre elektronické podanie 25,00 €.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, príslušný úrad verejného zdravotníctva rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci. Výsledkom konania je vydanie rozhodnutia na uvedenie pracovísk, na ktorých sa môžu vyskytovať faktory práce a pracovného prostredia ( hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické pole, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, laserové žiarenie, intenzívne pulzné svetlo, záťaž teplom, záťaž chladom, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, fyzická záťaž pri práci, psychická pracovná záťaž, zvýšený tlak vzduchu) do prevádzky.

Rozhodnutie bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie je možné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Prejsť na odvolanie

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o pohrebníctve. Počas ich výkonu bude vyžadovaná zo strany žiadateľa súčinnosť a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.

Každý subjekt, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, je povinná pred začatím podnikateľskej činnosti požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva
o vydanie príslušného rozhodnutia a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania činností. V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, zákona o pohrebníctve a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia, sú riešené tieto prípady ako iný správny delikt, čo je dôvod na uloženie pokuty.