Podávanie návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky, na zmenu v ich prevádzkovaní alebo na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky na úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Prostredníctvom tejto služby máte možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhu na zmenu v ich prevádzkovaní alebo o návrhu na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky, ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia a o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania.

Predložiť žiadosť o vydanie rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva - teda návrh na uvedenie priestorov do prevádzky, na zmenu v prevádzkovaní alebo na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky je potrebné pre všetky prevádzky okrem tých, kde stačí oznámenie.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie rozhodnutia.

Podrobné informácie o aké typy prevádzkok je potrebné požiadať príslušný orgán verejného zdravotníctva o vydanie súhlasného rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky a informácie o službe nájdete v detailnom popise služby.

Formuláre

Informácie

Súčasťou podania sú dokumenty:

  • Prevádzkový poriadok - vypracovať a predložiť na schválenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva pre zariadenia spoločného stravovania,zdravotnícke zariadenia a zariadenia v kompetencii odboru hygieny životného prostredia a zdravia. Zariadenia odboru hygieny životného prostredia a zdravia:
  1. zariadenia sociálnych služieb v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby - náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
  2. prírodné a umelé kúpaliská – náležitosti prevádzkového poriadku určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku
  3. pohrebné služby, krematóriá a priestory balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov - náležitosti prevádzkového poriadku určuje zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
  • Dokumentácia s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie (opis činnosti s konkretizovaním druhu a rozsahu činnosti, popis prevádzky a posudzovaného pracoviska - dispozičné členenie, posudok o riziku, zásobovanie vodou, kanalizácia, likvidácia odpadu, vetranie, osvetlenie, vykurovanie, zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov, projektová dokumentácia, strojno-technologické zariadenie, svetlotechnický posudok, výsledky (protokoly) meraní faktorov práce a pracovného prostredia a pod.)

Dokumenty je potrebné vložiť ako prílohy pri predkladaní návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Poznámka:

Ak schválenie vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, žiadateľ predloží návrh na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky (bez posudku o riziku), v rámci ktorej sa zabezpečí objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia, posúdenie rizika a kategorizáciu práce z hľadiska zdravotných rizík.

V súlade s § 63d ods. 2. zákona č. 355/2007 Z. z. je zamestnávateľ povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika (posudok o riziku) a vypracovanie kategorizácie práce z hľadiska zdravotných rizík najneskôr do 4 mesiacov od začatia svojej činnosti.

Posudok o riziku je teda povinnou prílohou návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky, ale môže byť predložený neskôr ako návrh.

Bližšie informácie k posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika pre faktory práce a pracovného prostredia, ktoré sa na danom pracovisku vyskytujú nájdete o službe nájdete vdetailnom popise služby.

V prípade, chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti, budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, s vydaním rozhodnutia o prerušení konania. Ak nebudú nedostatky odstránené v určenej lehote, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Pre elektronické podanie - 25,00 €

Žiadosti k Mobilnému odberovému miestu nie sú spoplatnené.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci. Výsledkom konania je vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní alebo na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky, ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo potravinárskych objektov do užívania.

Vydanie rozhodnutia je spojené s vykonaním ohliadky priestorov a spísaním zápisnice z ohliadky. Vykonanie ohliadky priestorov je nutné z hľadiska overenia splnenia požiadaviek na prevádzku, vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku verejného zdravotníctva. Ohliadku priestorov zabezpečujú odborní zamestnanci príslušného úradu verejného zdravotníctva.

Rozhodnutie bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie je možné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Prejsť na odvolanie

Každý subjekt právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ je povinná pred začatím podnikateľskej činnosti požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie príslušného rozhodnutia a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností.

V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia, sú riešené tieto prípady ako iný správny delikt, čo je dôvod na uloženie pokuty.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná zo strany žiadateľa súčinnosť a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.