Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť požiadať o vydanie záväzného stanoviska príslušného úradu verejného zdravotníctva.

Služba je určená pre právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa a fyzickú osobu, ktorá má vzhľadom na predmet posúdenia povinnosť požiadať o vydanie záväzného stanoviska alebo vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby.

Vyjadrenie k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby vydáva príslušný úrad verejného zdravotníctva na základe žiadosti o vydanie vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby.

Záväzné stanoviská:

  1. k návrhom na posúdenie strategických dokumentov, k návrhom na posúdenie navrhovaných činností, k zmenám navrhovaných činností a k žiadostiam,
  2. k územným plánom a k návrhom na územné konanie, ak sa konanie týka stavieb, ktoré ovplyvňujú zdravé životné podmienky alebo zdravé pracovné podmienky podľa piatej časti zákona,
  3. k návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb, ak sa konanie týka stavieb, ktoré ovplyvňujú zdravé životné podmienky alebo pracovné podmienky podľa piatej časti zákona,
  4. k návrhom na určenie osobitného režimu území,
  5. k návrhom na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.

Vyjadrenia:

  1. vyjadrenie k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Podanie je možné realizovať prostredníctvom všeobecnej agendy na slovensko.sk

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

  • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
  • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Pre vydanie záväzného stanoviska alebo vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby nie je stanovená zákonná lehota, ale úrady spravidla vydajú záväzné stanovisko alebo vyjadrenie k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby do 30 dní, pokiaľ sú zo strany žiadateľa splnené všetky zákonné podmienky.

Lehoty pre vydanie záväzného stanoviska k návrhom na posúdenie strategických dokumentov, navrhovaných činností, a zmeny navrhovaných činností upravuje zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Záväzné stanovisko alebo vyjadrenie k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude záväzné stanovisko alebo vyjadrenie k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade vydania nesúhlasného záväzného stanoviska nie je možné odvolanie sa proti takémuto záväznému stanovisku.

Podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ak námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu.