Žiadosť o odobratie oprávnenia

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť požiadať o odobratie oprávnenia:

 1. na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 2. na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4.

Služba je určená:

 1. pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa (držiteľa oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb), ktorá je žiadateľom o odobratie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 2. pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa (držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu), ktorá je žiadateľom o odobratie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

 • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
 • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Informácie

K žiadosti o odobratie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb je potrebné priložiť:

 1. číslo oprávnenia, ku ktorému sa žiadosť vzťahuje,
 2. dátum odobratia oprávnenia ku dňu,
 3. identifikačné údaje držiteľa oprávnenia.

K žiadosti o odobratie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 je potrebné priložiť:

 1. číslo oprávnenia, ku ktorému sa žiadosť vzťahuje,
 2. dátum odobratia oprávnenia ku dňu,
 3. identifikačné údaje držiteľa oprávnenia.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie o odobratí oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb alebo rozhodnutie o odobratí oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 vychádza zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci.

Rozhodnutie o odobratí oprávnenia je zasielané do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade, neaktivovanej schránky na doručovanie bude oprávnenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Platnosť oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu zaniká nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyznačí zmenu v evidencii vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby, ktorú vedie na svojom webovom sídle podľa § 5 ods. 4 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z.

Platnosť oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zaniká nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyznačí zmenu v evidencii vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktorú vedie na svojom webovom sídle podľa § 5 ods. 4 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z.