Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia orgánu štátnej správy

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť požiadať o vydanie doložky právoplatnosti alebo vykonateľnosti rozhodnutia.

Rozhodnutie je právoplatné bez ohľadu na to, či bola vydaná doložka právoplatnosti; doložka právoplatnosti len osvedčuje uvedené skutočnosti.

Právoplatnosť predstavuje nemennosť a záväznosť rozhodnutia, t. j. nie je možné sa voči rozhodnutiu odvolať (lehota na podanie riadneho opravného prostriedku uplynula alebo nie je vôbec prípustné odvolanie sa).

Vykonateľnosť predstavuje povinnosť plniť, t. j. rozhodnutie je realizovateľné a vynútiteľné štátnou mocou, lehota na plnenie uplynula.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie doložky právoplatnosti alebo vykonateľnosti k doručenému rozhodnutiu.

Doložku právoplatnosti alebo vykonateľnosti rozhodnutia vydáva príslušný úrad verejného zdravotníctva, ktorý rozhodnutie vydal na základe žiadosti o vydanie doložky právoplatnosti alebo vykonateľnosti k doručenému rozhodnutiu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

  • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
  • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva doložku právoplatnosti k vydanému rozhodnutiu na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

  • obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
  • číslo rozhodnutia, ku ktorému je žiadané vydanie doložky právoplatnosti
     

Vydanie doložky právoplatnosti k už vydanému rozhodnutiu nie je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Vydanie doložky právoplatnosti k už vydanému rozhodnutiu je v lehote 30 dní od doručenia žiadosti.

Doložka právoplatnosti bude zaslaná do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie budú dokumenty zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Doložka právoplatnosti sama o sebe nemá vplyv na právoplatnosť rozhodnutia, má iba informačný charakter o stave právoplatnosti rozhodnutia (t.j. rozhodnutie môže byť právoplatné, aj keď doložka právoplatnosti vydaná nie je). Príslušný úrad verejného zdravotníctva doložku právoplatnosti k rozhodnutiam nevydáva automaticky, je potrebné o jej vydanie požiadať.