Informácie o spracúvaní osobných údajov

v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

1. Prevádzkovateľ v oblasti ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom v oblasti ochrany osobných údajov je úrad, ktorý si žiadateľ vyberie podľa príslušnosti a ktorý vybavuje predmetné podanie oznamovateľa. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa podľa predchádzajúcej vety a zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov sú uvedené v bode 10 tejto informačnej povinnosti.

2. Účel spracúvania osobných údajov

Spracovanie žiadosti o vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu na úseku verejného zdravotníctva a plnenie súvisiacich povinností podľa osobitného predpisu. Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého prevádzkovateľ postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

3. Právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) a e) zákona o ochrane osobných údajov. Osobitnými predpismi je najmä zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a iné osobitné predpisy v závislosti od  predmetu odvolania.

4. Kategórie dotknutých osôb

Žiadatelia – účastníci správneho konania

5. Právny nárok prevádzkovateľa na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom k vybaveniu odvolania je zákonnou požiadavkou; v prípade neposkytnutia, alebo poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov nemôže dôjsť k splneniu zákonnej povinností prevádzkovateľa a vybaveniu odvolania.

6. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb iba počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu spracúvania. Po dosiahnutí účelu už ďalej nebude vykonávať spracovateľské operácie s osobnými údajmi s výnimkou archivácie dokumentov s osobnými údajmi, ktoré je prevádzkovateľ povinný uchovávať počas úložnej lehoty 5 rokov v súlade so svojim registratúrnym plánom podľa zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ neposkytuje ani nesprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám, s výnimkou prípadov plnenia zákonnej povinnosti, vyplývajúcej z osobitných právnych predpisov. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

8. Automatizované individuálne rozhodovanie, profilovanie

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva profilovanie.

9. Práva dotknutých osôb v oblasti ochrany osobných údajov

Dotknutá osoba je v súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov oprávnená uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä:

  • na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, a k informáciám o spracúvaní jej osobných údajov,
  • na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov,
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • na výmaz osobných údajov v zákonom určených prípadoch,
  • podať sťažnosť resp. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva, chránené GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel.: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
  • kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu prevádzkovateľa, ak má dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov.

10. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Sídlo: Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
IČO: 00 607 223
Telefón: 02/49 284 111
E-mail: uvzsr@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba@uvzsr.sk

Sídlo: Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
IČO: 00 607 436
Telefón: 02/4333 8286, 0917 426 111
E-mail: ruvzba@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzba@uvzsr.sk 

Sídlo: Štefánikova 58, 949 63 Nitra
IČO: 17 336 031
Telefón: 037/6524 501, 037/6560411
E-mail: nr.sekreatariat@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvznr@uvzsr.sk 

Sídlo: Mederčská 39, 945 01 Komárno
IČO: 17 335 655
Telefón: 035/77 02 627, 035/77 02 626
E-mail: ruvzkn@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzkn@uvzsr.sk 

Sídlo: Komenského 4, 934 38 Levice
IČO: 00 610 909
Telefón: 036/6312899
E-mail: lv.sekretariat@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzlv@uvzsr.sk 

Sídlo: Slovenská 13, 940 30 Nové Zámky
IČO: 17 336 121
Telefón: 037/656 04 13
E-mail: ruvznz@uvzsr.sk 

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvznz@uvzsr.sk

Sídlo: Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany
IČO: 17 335 761
Telefón: 038537 27 11
E-mail: ruvzto@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzto@uvzsr.sk 

Sídlo: Ulica Limbová 6053/6, 917 02 Trnava
IČO: 00 610 933
Telefón: 033/55 12 861, 0905 397 341
E-mail: tt.sekretariat@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvztt@uvzsr.sk 

Sídlo: Hodská č. 2352/62, 924 81 Galanta
IČO: 00 610 917
Telefón: 031/780 32 21
E-mail: ruvzga@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzga@uvzsr.sk 

Sídlo: Veľkoblahovská č. 1067/30, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 11 335 981
Telefón: 031/591 12 11
E-mail: ds.ruvz@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzds@uvzsr.sk 

Sídlo: Kolónia 557, 905 01 Senica
IČO: 00 611 034
Telefón: 034/651 09 09
E-mail: se.sekretariat@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzse@uvzsr.sk 

Sídlo: Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
IČO: 00 6110 968
Telefón: 032/650 95 11
E-mail: tn.ruvz@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvztn@uvzsr.sk 

Sídlo: Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 00 610 941
Telefón: 042/445 02 11
E-mail: pb.ruvz@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzpb@uvzsr.sk

Sídlo: Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
IČO: 17 335 817
Telefón: 046/519 20 11
E-mail: ruvzpd@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzpd@uvzsr.sk 

Sídlo: Vojtecha Spanyola 27, 011 71 Žilina
IČO: 17 335 876
Telefón: 041/723 38 43 -5
E-mail: za.sekretariat@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzza@uvzsr.sk 

Sídlo: Palárikova 1156, 022 01 Čadca
IČO: 17 335 493
Telefón: 041/430 26 11
E-mail: ca.sekretariat@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzca@uvzsr.sk 

Sídlo: Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 00 634 883
Telefón: 043/550 48 10
E-mail: ruvzdk@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzdk@uvzsr.sk

Sídlo: Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
IČO: 00 607 215
Telefón: 044/562 34 51, 552 25 38
E-mail: lm.sekretariat@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzlm@uvzsr.sk 

Sídlo: Kuzmányho 27, 036 80 Martin
IČO: 17 335 621
Telefón:  043/401 29 11
E-mail: ruvzmt@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzmt@uvzsr.sk

Sídlo: Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
IČO: 00 606 979
Telefón: 048/436 77 85
E-mail: ruvzbb@vzbb.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzbb@uvzsr.sk

Sídlo: Petőfiho č. 1, 984 38 Lučenec
IČO: 17 335 558
Telefón: 047/432 25 67
E-mail: lc.sekretariat@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzlc@uvzsr.sk

Sídlo: ul. Sama Tomášika 1800/14, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 00 611 000
Telefón: 047/563 11 21
E-mail: ruvzrs@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzrs@uvzsr.sk

Sídlo: Banícka č. 5, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 17 335 515
Telefón: 047/483 07 47, 047/481 27 20
E-mail: ruvzvk@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzvk@uvzsr.sk

Sídlo: Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen
IČO: 17 335 710
Telefón: 045/555 23 51
E-mail: zv.ruvz@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzzv@uvzsr.sk

Sídlo: Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 17 336 104
Telefón: 045/672 49 67
E-mail: zh.ruvzzh@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzzh@uvzsr.sk

Sídlo: Hollého 5, 080 001 Prešov
IČO: 00 610 992
Telefón: 051/758 03 10
E-mail: po.sekretariat@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzpo@uvzsr.sk

Sídlo: Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov
IČO:
Telefón: 054/488 07 22, 054/474 86 06
E-mail: bj.sekretariat@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzbj@uvzsr.sk

Sídlo: ul. 26. novembra č. 1507/2, 066 18 Humenné
IČO: 00 611 018
Telefón: 057/775 27 94
E-mail: hn.ruvz@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzhn@uvzsr.sk

Sídlo: Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad
IČO: 00 611 051
Telefón: 052/418 07 12
E-mail: pp.sekr@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzpp@uvzsr.sk

Sídlo: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 17 335 451
Telefón: 052/428 01 15
E-mail: sl.sekretariat@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzsl@uvzsr.sk 

Sídlo: Sov. Hrdinov 79, 089 01 Svidník
IČO: 17 335 914
Telefón: 054/788 00 12
E-mail: ruvzsk@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzsk@uvzsr.sk 

Sídlo: Dr. C. Daxnera 91/4, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 17 335 787
Telefón: 057/446 46 31
E-mail: ruvzvt@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzvt@uvzsr.sk 

Sídlo: Ipeľská 1, 040 11 Košice
IČO: 00 606 723
Telefón: 055/786 01 11, 055/786 01 01
E-mail: sekretariat@ruvzke.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzke@uvzsr.sk 

Sídlo: Sama ChaRegionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava lupku 5, 071 01 Michalovce
IČO: 17 335 680
Telefón: 056/688 06 11
E-mail: mi.sekretariat@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzmi@uvzsr.sk 

Sídlo: Špitálska 3, 048 01 Rožňava
IČO: 17 335 957
Telefón: 058/732 32 57
E-mail: ruvzrv@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzrv@uvzsr.sk 

Sídlo: A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves
IČO: 00 610 984
Telefón: 053/417 02 11, 0903 639 070
E-mail: sn.riaditel@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzsn@uvzsr.sk 

Sídlo: Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov
IČO: 17 335 434
Telefón: 056/672 48 85
E-mail: ruvztv@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvztv@uvzsr.sk