Oznámenie zmien v oprávnení

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť splniť si povinnosť oznámiť zmeny v oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je držiteľom oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4. Ďaľšie informácie nájdete v podrobnom popise služby.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

  • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
  • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaznamená oznámenie zmeny v oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 na základe podania, ktoré obsahuje:

  • číslo a deň vydania oprávnenia, ku ktorému sa zmena vzťahuje,
  • zmena osoby vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby,
  • dátum, ku ktorému sa zmena vzťahuje.

Prílohy:

  • doklad o špecializácii nového vedúceho tímu PZS,
  • doklad o uzatvorenom pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nového vedúceho tímu PZS s držiteľom, oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby.
     

Služba oznámenie zmeny nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Ak však držiteľ oprávnenia chce mať uvedenú zmenu zapísanú v oprávnení, je potrebné vyplniť žiadosť o zmenu oprávnenia, ktorá je spojená so správnym poplatkom za vydanie rozhodnutia o zmene oprávnenia.
 

Zmenu v oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 zaeviduje Úrad verejného zdravotníctva SR na základe písomného oznámenia.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vám potvrdí splnenie oznamovacej povinnosti.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná z vašej strany súčinnosť a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.

Každý držiteľ oprávnenia je povinný oznámiť zmenu vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby na Úrad verejného zdravotníctva SR. V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako správny delikt, čo je dôvod na uloženie pokuty.