Oznámenie o umiestnení výživového doplnku na trh v SR

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť splniť si povinnosť oznámiť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umiestnenie výživových doplnkov na trh v Slovenskej republike.

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa (distribútor, dovozca, výrobca), ktorá má povinnosť oznámiť umiestnenie výživových doplnkov na trh v Slovenskej republike. Ďaľšie informácie nájdete v podrobnom popise služby.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

 • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
 • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaeviduje oznámenie umiestnenia výživového doplnku na trh v SR na základe podania, ktoré obsahuje:

 1. identifikovateľný prevádzkovateľ( výrobca, distribútor alebo dovozca)
  meno prevádzkovateľa, adresa ( ulica, PSČ, mesto), štát, IČO, telefónny kontakt, e-mailový
  kontakt,
 2. základné informácie o výživovom doplnku, ktorý umožní jeho identifikáciu:
  • typ oznámenia
  • presný a úplný obchodný názov výživového doplnku, pod ktorým bude umiestnený na trh v Slovenskej republike
  • výrobca
  • forma výživového doplnku
  • zloženie výživového doplnku
  • odporúčané dávkovanie/deň
  • účinná látka a jej množstvo vyjadrené v g, mg alebo µg na odporúčanú dennú dávku
  • upozornenia

V prípade umiestnenia výživového doplnku na trh v Slovenskej republike je potrebné doložiť prehlásenie o úplnosti a pravdivosti údajov uvedených v oznámení o zložení a označovaní výživového doplnku.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Pre elektronické podanie: 15,- eur / 1 výživový doplnok.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Oznámenie o umiestnení výživového doplnku na trh v Slovenskej republike Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaeviduje.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky potvrdí splnenie Vašej oznamovacej povinnosti.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru, ktorý sa vykonáva ako dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná súčinnosť zo strany oznamovateľa a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.

Každý subjekt právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sú povinné pred začatím činnosti v oblasti verejného zdravia oznámiť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umiestnenie výživového doplnku na trh v SR najneskôr v deň jeho umiestnenia na trh v SR. V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako iný správny delikt, čo je dôvod na uloženie pokuty.