Informácie o spracúvaní osobných údajov

v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

1.    Prevádzkovateľ v oblasti ochrany osobných údajov 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
e-mail: podatelna@uvzsr.sk , tel.:  02/49284111
Kontakt na zodpovednú osobu:     e-mail: zodpovedna.osoba@uvzsr.sk

2.    Účel spracúvania osobných údajov 
Spracovanie oznámenia o umiestnení výživového doplnku na trh v Slovenskej republike podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“). 
Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého prevádzkovateľ postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

3.    Právny základ spracúvania osobných údajov 
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

4.    Kategórie dotknutých osôb:
Oznamovatelia, štatutárni zástupcovia oznamovateľov, nimi splnomocnené osoby na účely vybavenia oznámenia, kontaktné osoby.

5.    Právny nárok prevádzkovateľa na poskytnutie osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom k spracovaniu oznámenia je zákonnou požiadavkou; v prípade neposkytnutia, alebo poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov nemôže dôjsť k splneniu zákonnej povinností prevádzkovateľa a k spracovaniu oznámenia.

6.    Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb iba počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu spracúvania. Po dosiahnutí účelu už ďalej nebude vykonávať spracovateľské operácie s osobnými údajmi s výnimkou archivácie dokumentov s osobnými údajmi, ktoré je prevádzkovateľ povinný naďalej uchovávať počas úložnej lehoty 10 rokov v súlade so svojim registratúrnym plánom podľa zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. 

7.    Príjemcovia osobných údajov
Prevádzkovateľ neposkytuje ani nesprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám, s výnimkou prípadov plnenia zákonnej povinnosti, vyplývajúcej z osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať. 

8.    Automatizované individuálne rozhodovanie, profilovanie 
Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva profilovanie.

9.    Práva dotknutých osôb v oblasti ochrany osobných údajov
Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si práva dotknutých osôb. Okrem práva na informácie, uvedené v bodoch 1 až 8, je to najmä právo :
-    na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú 
-    na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov,
-    na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
-    namietať spracúvanie osobných údajov,
-    na výmaz osobných údajov v zákonom určených prípadoch, 
-    podať sťažnosť resp. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva, chránené GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel.: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
-    kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu prevádzkovateľa, ak má dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov.