Podávanie žiadosti o vydávanie duplikátov dokumentov vydaných úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie duplikátu z listinného dokumentu.

O vydanie duplikátu je možné požiadať pôvodcu dokumentu – úrad, ktorý originálny dokument vydal.

Služba je určená pre právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá je žiadateľom o vyhotovenie duplikátu dokumentu.

Podrobné informácie o službe nájdete v detailnom popise služby.

Formuláre

Informácie

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Výška správneho poplatku je závislá od konkrétneho druhu duplikátu listinného dokumentu uvedeného v žiadosti.

Vydanie duplikátu

  • osvedčenia o odbornej spôsobilosti
  • rozhodnutia
  • certifikátu experta
  • záväzného stanoviska a
  • povolenia vydaného na činnosti v oblasti
  • ochrany zdravia pred žiarením

Pre elektronické podanie 5,00 €.

Vydanie duplikátu

  • oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
  • zmeny oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
  • vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby a
  • vydanie duplikátu zmeny oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby

Pre elektronické podanie 10,- euro.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Pre vydanie duplikátu dokumentu nie je stanovená zákonná lehota, avšak príslušný úrad verejného zdravotníctva spravidla vydá duplikát do 30 dní.

Duplikát vystavený z listinného originálu Vám bude doručený listinnou formou na uvedenú korešpondenčnú adresu.