Podávanie žiadosti o vydávanie vyjadrení, odborných posudkov a odborných stanovísk na úseku verejného zdravotníctva

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby, iných vyjadrení, odborných posudkov alebo odborných stanovísk.

Služba je určená pre právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá má vzhľadom na predmet posúdenia povinnosť požiadať o vydanie záväzného stanoviska, vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby, iných vyjadrení, odborných posudkov alebo odborných stanovísk.

Podrobné informácie o službe nájdete v detailnom popise služby.

Podanie je možné realizovať prostredníctvom všeobecnej agendy na slovensko.sk

Prejsť na podanie

Informácie

Príslušný úrad verejného zdravotníctva vydáva vyjadrenia, odborné posudky a odborné stanoviská  na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

  • identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu:

    obchodné meno, právnu formu, sídlo, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,

  • meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ

  • meno, priezvisko a bydlisko, telefonický kontakt alebo emailovú adresu, ak je žiadateľom v konaní fyzická osoba,
  • dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,

V prípade chýbajúcej prílohy budete o tejto skutočnosti upovedomený prijatím „Výzvy na odstránenie nedostatkov žiadosti“.

Služba nie je  spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

 

Pre vydanie vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby, odborného posudku alebo odborného stanoviska nie je stanovená zákonná lehota, ale príslušný úrad verejného zdravotníctva spravidla vydajú  vyjadrenie k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby do 30 dní, pokiaľ sú zo strany žiadateľa splnené všetky zákonné podmienky.

Vyjadrenie k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby, odborný posudok alebo odborné stanovisko bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude  vyjadrenie k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby, odborný posudok alebo odborné stanovisko zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.