Plnenie oznamovacích povinností voči orgánom radiačnej ochrany

Prostrednictvom tejto služby má právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ možnosť splniť si oznamovaciu povinnosť a podať oznámenie podľa zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podrobné informácie o službe nájdete v detailnom popise služby.

Túto službu využijete prostredníctvom Všeobecnej agendy na slovensko.sk.

Začať >

Informácie

K oznámeniu je potrebné doložiť príslušné dokumenty.

Konkrétne typy príloh sú špecifikované v detailnom popise pri jednotlivých typoch žiadostí o vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti pri činnostiach vedúcich k ožiareniu.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Každý subjekt právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sú povinné splniť si oznamovaciu povinnosť podaním príslušného oznámenia. Neplnenie alebo porušenie povinnosti v oblasti radiačnej ochrany je spojené so sankciami.

Príslušný orgán radiačnej ochrany Vám potvrdí splnenie oznamovacej povinnosti.