Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti v oblasti radiačnej ochrany

Prostredníctvom tejto služby má fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba možnosť požiadať o posúdenie návrhov, projektov a dokumentov z hľadiska radiačnej ochrany a vydanie rozhodnutia.

Podrobné informácie o službe a ktorý orgán rádiačnej ochrany ju vydáva nájdete v detailnom popise služby.

Túto službu využijete prostredníctvom Všeobecnej agendy na slovensko.sk.

Formuláre

Informácie

Konkrétne typy príloh sú špecifikované v detailnom popise pri jednotlivých typoch žiadostí o vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti pri činnostiach vedúcich k ožiareniu.

Vydanie rozhodnutia je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Pre elektronické podanie - 25,00 €

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Zákonná lehota na vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti pri činnostiach vedúcich k ožiareniu je upravená v zákone o správnom konaní. Príslušný orgán radiačnej ochrany spravidla vydá rozhodnutie  do 30 dní, pokiaľ sú zo strany žiadateľa splnené všetky zákonné podmienky.

Vydané rozhodnutie bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude rozhodnutie v posudkovej činnosti v oblasti radiačnej ochrany zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Prejsť na odvolanie