Podávanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska v oblasti radiačnej ochrany

Prostredníctvom tejto služby má fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba možnosť požiadať o posúdenie návrhov, projektov a dokumentov z hľadiska radiačnej ochrany a vydanie záväzného stanoviska na úseku radiačnej ochrany.

Podrobné informácie o službe nájdete v detailnom popise služby.

Prejsť na elektronickú službu

Informácie

Konkrétne typy príloh sú špecifikované v detailnom popise pri jednotlivých typoch žiadostí o vydanie záväzného stanoviska v rámci posudkovej činnosti pri činnostiach vedúcich k ožiareniu.

Vydanie záväzného stanoviska je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Za elektronické podanie 25,- alebo 930,- eur v závistlosti od druhu žiadosti o vydanie záväzného stanoviska v rámci posudkovej činnosti pri činnostiach vedúcich k ožiareniu.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Lehota na vydanie záväzného stanoviska vo veciach podľa písm. a) je 60 dní odo dňa doručenia návrhu; v osobitne zložitých prípadoch môže úrad túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní a predĺženie lehoty úrad bezodkladne písomne oznámi žiadateľovi. Zákonná lehota na vydanie záväzných stanovísk uvedených pod písmenom b) až f) je upravená v zákone o správnom konaní. Príslušný orgán radiačnej ochrany spravidla vydá záväzné stanovisko do 30 dní, pokiaľ sú zo strany žiadateľa splnené všetky zákonné podmienky.

Výsledkom je vydanie záväzného stanoviska príslušného orgánu radiačnej ochrany v oblasti radiačnej ochrany, ktoré bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude záväzné stanovisko zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade vydania nesúhlasného záväzného stanoviska nie je možné odvolanie sa proti takémuto záväznému stanovisku.