Podávanie oznámení o začatí prevádzky na úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Prostredníctvom tejto služby máte možnosť splnenia písomnej oznamovacej povinnosti o začatí prevádzky priestorov voči príslušnému úradu verejného zdravotníctva.

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, vykonávajúcu činnosti spojené s oblasťou verejného zdravia, ktorá má v určených prípadoch povinnosť predkladať oznámenie.

Podrobné informácie o službe nájdete v detailnom popise služby.

Formuláre

Informácie

Súčasťou podania je vypracovaný prevádzkový poriadok ak to vyžaduje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda ak ide o oznámenie o začatí prevádzky priestorov ubytovacieho zariadenia, telovýchovno-športového zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

Oznámenie o začatí prevádzky priestorov nie je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Prevádzkovateľ je povinný podať písomné oznámenie o začatí prevádzky priestorov ešte pred začatím prevádzky priestorov, najneskôr v deň začatia činnosti.

Príslušný úrad verejného zdravotníctva potvrdí splnenie Vašej oznamovacej povinnosti v prípade Oznámenia o pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky.

Zahájiť prevádzkovanie môžete bezprostredne po zaslaní oznámenia. Príslušný úrad verejného zdravotníctva môže vykonať štátny zdravotný dozor na predmetnej prevádzke. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná zo strany prevádzkovateľa súčinnosť a zároveň bude potrebné preukázať, že v prevádzke sú dodržiavané požiadavky podľa príslušných predpisov.

Upozornenie:

Ak sa v oznamovanej prevádzke vyskytuje expozícia faktorom práce a pracovného prostredia, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie (hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické pole, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, laserové žiarenie, intenzívne pulzné svetlo, záťaž teplom, záťaž chladom, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, fyzická záťaž pri práci, psychická pracovná záťaž, zvýšený tlak vzduchu), prevádzkovateľ je povinný podľa § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou posúdiť zdravotné riziko a vypracovať posudok o riziku.