Podávanie sťažnosti na správny orgán v pôsobnosti úradov verejného zdravotníctva

Prostredníctvom tejto služby máte možnosť podať sťažnosť, v ktorej sa chcete domôcť ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnievate, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, prípadne poukázať na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podanie sa posudzuje podľa obsahu. Podrobnosti upravuje zákon o sťažnostiach.

Služba je určená pre právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá podáva sťažnosť, v ktorej sa chce domôcť ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov.

Podrobné informácie o službe nájdete v detailnom popise služby.

Túto službu využijete prostredníctvom Všeobecnej agendy na slovensko.sk.

Začať >

Informácie

Obsah sťažnosti:

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. V prípade právnickej osoby musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha (predmet sťažnosti).

Sťažnosťou nie je podanie, ktoré:

 1. má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
 2. poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom,
 3. je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,
 4. smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu,
 5. smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu,
 6. obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.

Sťažnosťou nie je ani podanie:

 1. Orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
 2. Osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

Na konanie súvisiace s telefonickými oznámeniami sa zákon o sťažnostiach nevzťahuje.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Prešetrenie sťažnosti je jedna z foriem kontrolnej činnosti, ktorou sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu. Výsledkom prešetrenia sťažnosti je prerokovanie zápisnice o prešetrení sťažnosti.

Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej schránky na doručovanie bude oznámenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V oznámení sa uvedie či je sťažnosť opodstatnená, alebo neopodstatnená.

Sťažnosť je vybavená písomným oznámením o výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. Lehota na vybavenie sťažností je 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže byť lehota predĺžená o 30 pracovných dní.

Okolnosti, za ktorých je možnosť odloženia sťažnosti:

 • ak neobsahuje meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa; v prípade právnickej osoby názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,
 • ak zistí, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, konal alebo koná súd, prokuratúra, iný orgán činný v trestnom konaní alebo koná iný orgán verejnej správy,
 • ak zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala, a nie je priložené splnomocnenie danej osoby,
 • ak od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac ako päť rokov,
 • ak ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť,
 • ak ide o sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti,
 • ak mu bola zaslaná na vedomie,
 • ak sťažovateľ neposkytol spoluprácu alebo ak spoluprácu neposkytol v určenej lehote,
 • ak sťažovateľ neudelil súhlas na odtajnenie svojej totožnosti, ale predmet sťažnosti neumožňuje jej prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe,
 • ak sťažnosť nie je čitateľná a zrozumiteľná a nie je z nej jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha
 • ak orgán verejnej správy odloží sťažnosť, ktorú sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme späť alebo ak sťažovateľ písomne orgánu verejnej správy pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá

Orgán verejnej správy príslušný na vybavenie sťažnosti je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu s určením spôsobu jej poskytnutia a s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote, sťažnosť odloží.