Podávanie podnetov na úseku verejného zdravotníctva a radiačnej ochrany

Prostredníctvom tejto služby máte možnosť oznámiť nedostatky, nesprávny postup alebo nesúlad v oblasti ochrany verejného zdravia alebo radiačnej ochrany, ak sa domnievate, že sú porušené právne predpisy alebo dochádza k ich obchádzaniu.

Služba je určená pre právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá chce oznámiť nedostatky, nesprávny postup alebo nesúlad v oblasti ochrany verejného zdravia alebo radiačnej ochrany, ak sa osoba podávajúca podnet domnieva, že sú porušené právne predpisy alebo dochádza k ich obchádzaniu.

Okruhy podnetov:

  1. Oblasť ochrany verejného zdravia
  2. Oblasť radiačnej ochrany

Podrobné informácie o službe nájdete v detailnom popise služby.

Formuláre

Informácie

K podnetu je vhodné pripojiť prílohy, ktoré potvrdzujú nedostatky v oblasti ochrany verejného zdravia alebo v oblasti radiačnej ochrany.

Podnet je možné podať aj anonymne.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Výsledkom je preverenie podnetu príslušným úradom verejného zdravotníctva alebo príslušným orgánom radiačnej ochrany a písomné oznámenie o výsledku preverenia podnetu podávajúcemu, ak nebol podnet podaný anonymne.

Lehota na preverenie podnetu a písomné oznámenie o výsledku preverenia podnetu nie je zákonom upravená.

Ak sa podnet netýka pôsobnosti orgánu verejného zdravotníctva alebo orgánu radiačnej ochrany, ktorému bol zaslaný, postúpi ho vecne príslušnému orgánu verejnej správy na priame vybavenie, o čom informuje podávateľa podnetu, ak nebol podnet podaný anonymne.

Ak nebol podnet podaný anonymne, oznámenie o výsledku preverenia podnetu bude zaslané do elektronickej schránky právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo fyzickej osoby, podávajúcej podnet na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej schránky na doručovanie, bude výsledok preverenia podnetu zaslaný listinnou formou prostredníctvom pošty.