Informácie o spracúvaní osobných údajov

v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

1. Prevádzkovateľ v oblasti ochrany osobných údajov
Prevádzkovateľom v oblasti ochrany osobných údajov je úrad, ktorý si žiadateľ vyberie podľa príslušnosti a ktorý vybavuje predmetné podanie oznamovateľa. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa podľa predchádzajúcej vety a zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov sú uvedené v bode 10 tejto informačnej povinnosti.

2. Účel spracúvania osobných údajov
Spracovanie žiadosti o registráciu na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany a plnenie súvisiacich povinností podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého prevádzkovateľ postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

3. Právny základ spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov je vykonávané podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) a e) zákona o ochrane osobných údajov. Osobitnými predpismi sú zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

4. Kategórie dotknutých osôb
Štatutárni zástupcovia žiadateľov, nimi splnomocnené osoby na účely vybavenia žiadosti, kontaktné osoby, odborní zástupcovia pre radiačnú ochranu

5. Právny nárok prevádzkovateľa na poskytnutie osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom k vybaveniu žiadosti je zákonnou požiadavkou; v prípade neposkytnutia, alebo poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov nemôže dôjsť k splneniu zákonnej povinností prevádzkovateľa a vybaveniu žiadosti.

6. Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb iba počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu spracúvania. Po dosiahnutí účelu už ďalej nebude vykonávať spracovateľské operácie s osobnými údajmi s výnimkou archivácie dokumentov s osobnými údajmi, ktoré je prevádzkovateľ povinný uchovávať počas úložnej lehoty 10 rokov v súlade so svojim registratúrnym plánom podľa zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Príjemcovia osobných údajov
Prevádzkovateľ neposkytuje ani nesprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám, s výnimkou prípadov plnenia zákonnej povinnosti, vyplývajúcej z osobitných právnych predpisov. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

8. Automatizované individuálne rozhodovanie, profilovanie
Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva profilovanie.

9. Práva dotknutých osôb v oblasti ochrany osobných údajov
Dotknutá osoba je v súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov oprávnená uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä:

  • na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, a k informáciám o spracúvaní jej osobných údajov,
  • na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov,
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • na výmaz osobných údajov v zákonom určených prípadoch,
  • podať sťažnosť resp. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva, chránené GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel.: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
  • kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu prevádzkovateľa, ak má dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov.

10. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Sídlo: Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
IČO: 00 607 436
Telefón: 02/4333 8286, 0917 426 111
E-mail: ruvzba@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzba@uvzsr.sk 

Sídlo: Štefánikova 58, 949 63 Nitra
IČO: 17 336 031
Telefón: 037/6524 501, 037/6560411
E-mail: nr.sekreatariat@uvzsr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvznr@uvzsr.sk 

Sídlo: Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
IČO: 00 606 979
Telefón: 048/436 77 85
E-mail:  ruvzbb@vzbb.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzbb@uvzsr.sk 

Sídlo: Ipeľská 1, 040 11 Košice
IČO: 00 606 723
Telefón: 055/786 01 11, 055/786 01 01
E-mail: sekretariat@ruvzke.sk

Kontakt na zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: zodpovedna.osoba.ruvzke@uvzsr.sk