Informácia o spracúvaní osobných údajov

Cieľom poskytnutia informácií o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je, aby dotknutá osoba bola informovaná najmä o účeloch a spracovateľských operáciách s jej osobnými údajmi. Súčasne sa poskytujú všetky ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie transparentného spracúvania, vrátane informácií ohľadom práv dotknutých osôb, pričom sa zohľadňujú konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa osobné údaje spracúvajú.

Náležitosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov (najmä identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účel spracúvania, právny základ, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia, doba uchovávania) vrátane tomu prislúchajúcich práv dotknutých osôb sú bližšie popísané v informáciách o spracúvaní osobných údajov v rámci predmetného podania.

Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu prevádzkovateľa.